Situațiile finaciare anuale sunt cartea de vizita a societății comerciale, acel instrument ce furnizează informații sintetice privind performanța întreprinderii și poziția sa finaciară. Având în vedere destinatarii acestei informații contabile: acționari/asociați, manageri, instituții ale statului, bănci, angajați, clienți, furnizori, publicul în general sau cu alte cuvinte mediul de afaceri, se impune necesitatea întocmirii lor în mod corect în conformitate cu standardele în vigoare.

Asistenţă în pregătirea situaţiilor financiare

Echipa noastră se poate deplasa la sediul dumneavoastră pentru a vă oferi asistență în verificarea soldurilor contabile, certificarea balanţei de verificare precum și servicii de verificare, expertizare şi certificare a situaţiilor financiare anuale. Asistență pentru:
– evaluarea activelor la valoarea contabilă urmată de punerea în concordanță cu rezultatele inventarierii faptice a patrimoniului;
– Verificarea modului de calcul al amortizării, înregistrarea reevaluăriilor făcute clădirilor sau terenurilor aflate în patrimoniu;
– Evaluarea imobilizărilor în curs de execuție;
– Inventarierea și evaluarea stocurilor;
– Inventarierea și evaluarea producției neterminate;
– Evaluarea creanțelor și datoriilor în lei la valoarea de inventar, precum și a celor exprimate în valută sau a căror decontare se face în lei, în funcție de cursul de schimb valutar al BNR valabil la data încheierii exercițiului financiar;
– Inventarierea disponibilităților bănești, cec-urilor, scrisorilor de garanție și a altor valori aflate în casierie, a avansurilor de trezorerie și a decontărilor în cadrul grupului;
– Asistență pentru înregistrarea diferențelor constatate în plus sau în minus, între valoarea de inventar și valoarea contabilă pe seama elementelor corespuzătoare;
– Verificarea deductibilității cheltuielilor înregistrate în cursul exercițiului și a veniturilor neimpozabile;
– Determinarea rezultatul net al exercițiului financiar, profit sau pierdere

Elaborarea situaţiilor financiare

Tricad oferă servicii de întocmire și certificare a situaţiilor financiare. Elaborarea situațiilor financiare presupune întocmirea unui set de documente și aplicarea unui set de reguli și principii contabile care să ofere informații despre: situația poziției finaciare (bilanțul), situația rezultatului global (contul de profit și pierdere), situația modificărilor din capitalurile proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și alte note explicative, situația poziției financiare. Clienții noștri beneficiază de servicii gratuite privind elaborarea situațiilor finaciar contabile semestriale si anuale.